Kontakt-Persounen FCPR

Jo Majerus
Secrétaire
24, rue d'Ospern
L-8508 Réiden/Atert
621 301 400
jom@fcpr.eu / jom@pt.lu

Joël Feltz
Trésorier
23, rue d'Ospern
L-8508 Réiden/Atert
691 601 995
feltzjoel@fcpr.eu / feltzjoel@pt.lu